B??d: Access denied for user 'saneady'@'localhost' (using password: NO)

19.02.1901 - 07.02.1902
06.02.1913 - 25.01.1914
24.01.1925 - 12.02.1926
11.02.1937 - 30.01.1938
29.01.1949 - 16.02.1950
15.02.1961 - 04.02.1962
03.02.1973 - 22.01.1974
20.02.1985 - 08.02.1986
07.02.1997 - 27.01.1998
26.01.2009 - 13.02.2010

Praktyczny, szczery, otwarty. Zawsze znajdzie prac?. Nie musi troszczy? si? o byt materialny. Cz?sto nie wie do czego d??y. Szczerze wypowiadaj?cy swe pogl?dy. Nie liczy si? zbytnio ze zdaniem innych. Lubi zajmowa? stanowiska kierownicze.

Spokojny, zrwnowa?ony, nieco powolny, ale dok?adny w dzia?aniu. Budzi oglny szacunek i uznanie. Lubi wszystko co umiarkowane, u?o?one i sprawdzone. Nieco konserwatywny, lubi dom i ?ycie rodzinne. Szczeglnie udanymi partnerami Wo?u s? Szczur i Zaj?c.

Kobieta

Domatorka , dobra gospodyni. Dobra matka. Wierna w mi?o?ci. Prosta i szczera.

M??czyzna

Domator, nie lubi podr?owa?. Pracowity i wytrwa?y. Sta?y i spokojny. Szczery, dotrzymuj?cy obietnicy.

Odpowiedzialny. Trudno nim kierowa?. Czasem wpada w gniew i bywa niebezpieczny.

Nieodpowiednia dla niego jest Owca.


Kto urodzi? si? w roku Bawo?a, ten ma spokojn? i serdeczn? natur?. Podchodzi ze spokojem do zmiennych okoliczno?ci ?ycia i nie martwi si? niczym na zapas. Baw? wierzy w swoj? szcz??liw? gwiazd?, jest pracowity i uczynny. Te cechy charakteru sprawiaj?, ?e jego ambitne plany zwykle wie?czy sukces.

Baw? jest niezwykle wytrwa?y i stara si?, aby efekty wszystkich jego dzia?a? by?y trwa?e. Nie zale?y mu na prowadzeniu, nie pragnie zaszczytw, cho? ceni sobie pieni?dze i wygody, jakie mo?e za nie kupi?.

Jest spokojny i cierpliwy, nie?mia?y i powolny, precyzyjny i metodyczny, zrwnowa?ony i unikaj?cy rozg?osu. Ma dar zyskiwania sobie zaufania innych, co Jest w?gielnym kamieniem jego sukcesw.

Baw? ma sk?onno?ci kontemplacyjne, dlatego tak cz?sto woli by? sam. Mo?e d??y? do osi?gni?cia Idea?u za cen? fanatyzmu. Cz?sto jest bigotem, czasem szowinist?. Pomimo spokojnego wygl?du Baw? jest w rzeczywisto?ci natur? choleryczn? i gwa?town?. Jego zamkni?cie si? w sobie i introspekcja p?kaj? w chwilach potrzeby i wtedy Baw? staje si? przekonywaj?co wymowny, a nawet mo?e wpa?? w przera?aj?c? otoczenie furi?. Najlepiej nie stawa? mu na drodze bo mo?e by? niebezpieczny. Jest przy tym besti? upart? i nie znosi by go odwodzono od tego co zamierzy?. Kiedy jest przywdc? - nic i nikt go nie powstrzyma.

Baw? jest konserwatyst? i z trudem toleruje "nowe wymys?y". Nie lubi malarstwa Picassa, nowoczesnego jazzu, nowej mody, rwnouprawnienia kobiet, chodzenia bez biustonoszy, d?ugich w?osw u m??czyzn i ubieraj?cych si? w Juniorze pi??dziesi?ciolatkw... A w ?adnym razie niczego takiego nie toleruje w swojej rodzinie! Dla Bawo?a tradycja przede wszystkim.

Kobiety urodzone pod tym znakiem s? wspania?ymi "?onami domowymi", obdarzonymi umiej?tno?ciami kulinarnymi i ch?ci? gotowania, pieczenia, sprz?tania, dokonywania zakupw i noszenia siatek bez utyskiwania na prac? zawodow?, w ktrej zwykle nie?le zarabiaj?. Ale nie spodziewajcie si? po nich fantazji w kuchni, w ??ku i na zabawie karnawa?owej.

Baw? umie i chce wydajnie pracowa? i zwykle potrafi utrzyma? w dobrobycie swych najbli?szych. W domu jest wspania?y, pod warunkiem, ?e robi to co chce. Sukcesy odniesie w ka?dym zawodzie, predysponowany jest jednak szczeglnie do rolnictwa i chirurgii. Powinien unika? pracy wymagaj?cej kontaktw z lud?mi oraz zawodw wymagaj?cych podr?owania - podr?e zak?caj? wewn?trzna rwnowag? Bawo?a i s? szkodliwe dla jego zdrowia. Trafnie ocenia ryzyko, jakie musi ponie?? i zwykle zdobywa w ?yciu dobre stanowisko i poka?ny maj?tek. Jego kariera nie jest b?yskotliwa czy pe?na niezwyk?ych zwrotw akcji, bo Baw? nigdy nie ryzykuje bez potrzeby. Staje si? w ?yciu mistrzem kalkulacji i ostro?no?ci, zawsze jest dobrze ubezpieczony na wypadek niepowodzenia. Nie pracuje jednak tylko dla pieni?dzy. Ma swoje idea?y i ch?tnie pomaga innym ludziom. Potrafi zrozumie? i zaakceptowa? czyj? punkt widzenia. Nie spiera si? z szefem i nie krytykuje osb, ktre s? ponad nim w hierarchii. Ch?tnie dyskutuje i zasi?ga porady, cho? najwa?niejsze decyzje podejmuje zawsze sam. Nie lubi by? poganiany i pospieszany. Uwa?a, ?e zawsze mo?na znale?? czas na chwil? medytacji i zastanowienia. Od podj?tej decyzji trudno go odwie??, tym bardziej, ?e Baw? szybko rozpoznaje intrygi i podst?py.

Cho? Baw? jest przyja?nie nastawiony do ludzi i nie potrafi si? d?ugo gniewa?, to wobec swoich prawdziwych wrogw mo?e by? wyrachowany, a nawet okrutny. Biada ka?demu, kto potrafi go rozz?o?ci?! Bawo?y nie lubi? ?artw na swj temat i s? bardzo skrupulatne w liczeniu pieni?dzy.

Kobieta - Baw? kocha dom, jest wspania?? ?on? i gospodyni?. To ona jest g?ow? domu, nie ma??onek. Baw? rzadko jest rozumiany przez najbli?szych. Bardzo to prze?ywa, poniewa? chocia? uparty i dogmatyczny, bardzo kocha rodzin? i dumny jest ze swych dzieci. Od rodziny wymaga pe?nego pos?usze?stwa, jest stanowczy i surowy. Jego s?owo jest dla rodziny prawem. Ale za to gotw jest dla niej na wielkie po?wi?cenia. W mi?o?ci Baw? szuka przede wszystkim zrozumienia i bezpiecze?stwa. Nie lubi mwi? o swoich uczuciach, a jego skromno?? cz?sto zmienia si? w kompleksy. ?atwo go przypadkowo zrani? i zniech?ci?. Kto jednak zdob?dzie mi?o?? Bawo?a, ten mo?e liczy? na bardzo szcz??liwe ?ycie rodzinne. Baw? troskliwie opiekuje si? swoimi bliskimi i dalekimi krewnymi, nie szcz?dzi te? ?rodkw aby w razie potrzeby pomc swoim przyjacio?om.

Baw? w mi?o?ci mo?e by? czu?y, oddany, ale nigdy romantyczny. Obce mu s? uniesienia mi?osne kochankw i pasje zazdro?ci. Mo?e dlatego jest zwykle rozczarowany mi?o?ci? i nie znajduje pe?nego szcz??cia w ma??e?stwie? Baw? nie jest zazdrosny o partnera. Jest zazdrosny o swoje naruszone prawa, wierno?? do takich praw zalicza. Sam bywa wierny, ale bez przesady - do w?asnej wierno?ci nie przywi?zuje du?ej wagi.

Idealnym partnerem ma??e?skim dla Bawo?a jest Kogut, ktremu pozwala b?yszcze? na swoim tle. Ci dwaj konserwaty?ci rozumiej? si? doskonale. Dobrze uk?adaj? mu si? stosunku rodzinne i uczuciowe ze Szczurem i W??em. Szczur b?dzie mu wierny do ?mierci. W?? rzadko.Zdrady oddziela od spraw domowych i kompensuje je serdeczno?ci? i oddaniem /cz?sto udawanymi/. Podobnie jak Szczur Baw? jest zafascynowany Ma?p?. Jej potrzebuje do pe?nego sukcesu w ?yciu, ale zwi?zek Bawo?a z Ma?p? nigdy nie b?dzie trwa?y. Baw? powinien strzec si? Owcy, to zwi?zek, w ktrym grozi dramatem. Powszechne jest przekonanie, ?e Baw? nie powinien w ?adnym razie zak?ada? domu z Tygrysem, Taki zwi?zek zawsze ko?czy si? walk? i zwyci?stwem, Bawo?a, ktry tak d?ugo i tak uporczywie atakuje, a? Tygrys zejdzie ze sceny. Nawet matka Baw? nie znajdzie porozumienia ze swym dzieckiem urodzonym pod znakiem Tygrysa, Ju? lepiej dla dziecka, gdy jak najwcze?niej opu?ci dom rodzinny.

Baw? urodzony w zimie b?dzie szcz??liwszy ni? Baw? urodzony w lecie, ktrego los skazuje na prac?, prac?, prac?. Wo?y s? na og? dobrego zdrowia i nie musz? przesadnie dba? o kondycj?. Jednak z wiekiem mog? przybiera? na wadze. Odpowiednie s? dla nich wszystkie rodzaje sportu, ktre wymagaj? przebywania na ?wie?ym powietrzu. Zaletami urodzonych w latach Bawo?a jest cierpliwo?? i ostro?no??, a tak?e wierno?? i poczucie wsplnoty z innymi lud?mi.

Wad? bywa niezwykle silny upr i obawa przed podejmowaniem ryzyka

FENG SHUI DLA BAWO?A

Kierunki pomy?lne: p?nocny wschd, p?noc i po?udnie

Kierunki niekorzystne: zachd i p?nocny zachd

Kolory sprzyjaj?ce: niebieski, szary, czarny, ??ty i br?zowy

Kolory nie korzystne: zielony i purpurowy

Szcz??liwe liczby: 1 i 7

Talizmany: wisiorek z wizerunkiem znaku Konia, dwie kamienne figurki - koguta po lewej, a w??a po prawej stronie

Dowiedz si? wi?cej

Reklama

Horoskop codzienny, tygodniowy, miesi?czny i roczny. Sprawd? dat? urodzenia i dowiedz si? co przynis? Ci los. Horoskop mi?osny, chi?ski, numerologia, runy. Sprawd? co wiedz? o Twojej przysz?o?ci wr?ki, jasnowidze i taroci?ci. Najnowszy horoskop na 2014 rok. Sprawd? przysz?o?? ju? dzisiaj.